If you look closely you’ll find what you’re looking for

fohw;ofW;IjkhkjkhkjhkhkhjjkhkhjhUkukugkuglcjcfjJGUIHDKSJKKFHKJkgkefkujghjggjgjhgjgjhjhjgjhgjgjgjhgharevvibgkjdgkjgkjvbkhghjgjgjg

efbhKFHKFSDHFJKSDFBJKSVBKSKJkjgkgkgkjsdjkhjkhkkjkhkjkjhkkjkhcfgdjfgsdkhjghdghkfhdKGFGKFjgfkgfkjFfFfyFJYFFyjyjfyjreryiuwekh

bkhgfbdgjbsd,vjdkvbkdjvb,jbv,kvbkdj,kgdfskguydrkugdkfvbjkds,vbdfk,gb,bfdugfv,bfvku,b,dvbudvbdkvbkubukddbvk,udgfskufhsdkufhudgk

ufhfkushfkusddnksuuhfkahufhwkfgufkwufysldflwefuslfhlsufgdfjsfkjgfjksglfsdlfljgljfdljkgsakjlgfljwrtrwufbuegfuwefbucbsufguwefgsifglsu

fsiugflgusdufsifslugfisfuieutewutfgvlbufslflsadfyguhdjsdfkgubhjccILOVEYOUsvkdsfdgfuvbdsdyweyrgjbdcssw4ithreafrkt4ihlgdkvsfwiurteihlgkdvljgs

cuiwiyegherekjvsacfywfqutwegrihtlkbndvjsvcfkeuwglrihkbdvjsckfdwftewygirhklbdvsddkgfewygierhjknbvjcdfeighlfkvbdsvdkgufigfbvdbsd

kgfdgfvxdsjkdfrmnbvhghujbgfrdftruhjbnvcdrtyuiolkjhgfcvbnmj,kiuhgfdscbnm,.liyutytdrseawretsrydutyfiogihp.ltukyjdhntsrthxjckvbini’p.i,

kumnhtbgrtsxrcvbuh;ioljkhngYOUAREBEAUTIFULbohiyujtwyrgazhxfgiobpi;.l,jnhkjythdfvylb;oi,kuyjunhywxcgolkjhgfwrazsxdrcytyvbuoli,kmjnhbg

tazxcvibolukyjhtrsdcfgihoilkmjnhbgtsexdcfvgbnkljhghfxfghhjlkhkjhtg;khsduthwqe,gbvhxowpkyurue4qedrtetwrdfghgfjhghjghjffjhfhfjfhjtttyj

fohw;ofW;IDVWQPTNB4P;T;IOREWAEOVYBTIQWT;WKG;LSGL;JDHFALSUDKFHUkukugkuglcjcfjJGUIHDKSJKKFHKJkgkefkuarevvibgkjdgkjgkjvbk

efbhKFHKFSDHFJKSDFBJKSVBKSKJkjgkgkgkjsdjgkgkgfufqkuewkkYOUCANDOWHATEVERYOUCANDREAMOFhdghkfhdKGFGKFjgfkgfkjFfFfyFJYFFyjyjf

bkhgfbdgjbsd,vjdkvbkdjvb,jbv,kvbkdj,kgdfskguydrkugdkfvbjkds,vbdfk,gb,bfdugfv,bfvku,b,dvbudvbdkvbkubukddbvk,udgfskufhsdkufhudgk

ufhfkushfkusddnksuuhfkahufhwkfgufkwufysldflwefuslfhlsufgdfjsfkjgfjksglfsdlfljgljfdljkgsakjlgfljwrtrwufbuegfuwefbucbsufguwefgsifglsu

fsiugflgusdufsifslugfisfuieutewutfgvlbufslflsadfyguhdjDON’TLETTHEMDRAGYOUDOWNkdsfdgfuvbdsdyweyrgjbdcssw4ithreafrkt4ihlgdkvsfwiurteihlgkdvljgs

cuiwiyegherekjvsacfywfqutwegrihtlkbndvjsvcfkeuwglrihkbdvjsckfdwftewygirhklbdvsddkgfewygierhjknbvjcdfeighlfkvbdsvdkgufigfbvdbsd

kgfdgfvxdsjkdfrmnbvhghujbgfrdftruhjbnvcdrtyuiolkjhgfcvbnmj,kiuhgfdscbnm,.liyutytdrseawretsrydutyfiogihp.ltukyjdhntsrthxjckvbini’p.i,

kumnhtbgrtsxrcvbuh;ioljkhngvfazfsxcvh;bohiyujtwyrgazhxfgiobpi;.l,jnhkjythdfvylb;oi,kuyjunhywxcgolkjhgfwrazsxdrcytyvbuoli,kmjnhbg

tazxcvibolukyjhtrsdcfgihoilkmjnhbgtsexdcfvgbnkljhghfxfghhjlkhkjhtg;khsduthwqe,gbvhxowpkyurue4qedrtetwrdfghgfjhghjghjffjhfhfjfhjtttyj

fohw;ofW;IDVWQPTNB4P;T;IOREWAEOVYBTIQWT;WKG;LSGL;JDHFALSUDKFHUkukugkuglcjcfjJGUIHDKSJKKFHKJkgkefkuarevvibgkjdgkjgkjvbk

efbhKFHKFSDHFJKSDFBJKSVBKSKJkjgkgkgkjsdjgkgkgfufqkuewkkvtlbgvzbjcfgdjfgsdkhjghdghkfhdKGFGKFjgfkgfkjFfFfyFJYFFyjyjfyjreryiuwekh

bkhgfbdgjbsd,vjdkvbkdjvb,jbv,kvbkdj,kgdfskguydrkugdkfvbjkds,vbdfk,gb,bfdugfv,bfvku,b,dvbudvbdkvbkubukddbvk,udgfskufhsdkufhudgk

ufhfkushfkusddnksuuhfkahufhwkfgufkwufysldflwefuslfhlsufgdfjsfkjgfjksglfsdlfljgljfdljkgsakjlgfljwrtrwufbuegfuwefbucbsufguwefgsifglsu

fsiugflgusdufsifslugfisfuieutewutfgvlbufslflsadfyguhdjsdfkgubhjccsvkdsfdgfuvbdsdyweyrgjbdcssw4ithreafrkt4ihlgdkvsfwiurteihlgkdvljgs

cuiwiyegherekjvsacfywfqutwegrihtlkbndvjDON’TGIVEUPHOPEdvjsckfdwftewygirhklbdvsddkgfewygierhjknbvjcdfeighlfkvbdsvdkgufigfbvdbsd

kgfdgfvxdsjkdfrmnbvhghujbgfrdftruhjbnvcdrtyuiolkjhgfcvbnmj,kiuhgfdscbnm,.liyutytdrseawretsrydutyfiogihp.ltukyjdhntsrthxjckvbini’p.i,

kumnhtbgrtsxrcvbuh;ioljkhngvfazfsxcvh;bohiyujtwyrgazhxfgiobpi;.l,jnhkjythdfvylb;oi,kuyjunhywxcgolkjhgfwrazsxdrcytyvbuoli,kmjnhbg

tazxcvibolukyjhtrsdcfgihoilkmjnhbgtsexdcfvgbnkljhghfxfghhjlkhkjhtg;khsduthwqe,gbvhxowpkyurue4qedrtetwrdfghgfjhghjghjffjhfhfjfhjtttyj

fohw;ofW;IDVWQPTNB4P;T;IOREWAEOVYBTIQWT;WKG;LSGL;JDHFALSUDKFHUkukugkuglcjcfjJGUIHDKSJKKFHKJkgkefkuarevvibgkjdgkjgkjvbk

efbhKFHKFSDHFJKSDFBJKSVBKSKJkjgkgkgkjsdjgkgkgfYOU’LLGETWHATYOUNEEDgdjfgsdkhjghdghkfhdKGFGKFjgfkgfkjFfFfyFJYFFyjyjfyjreryiuwekh

bkhgfbdgjbsd,vjdkvbkdjvb,jbv,kvbkdj,kgdfskguydrkugdkfvbjkds,vbdfk,gb,bfdugfv,bfvku,b,dvbudvbdkvbkubukddbvk,udgfskufhsdkufhudgk

ufhfkushfkusddnksuuhfkahufhwkfgufkwufysldflwefuslfhlsufgdfjsfkjgfjksglfsdlfljgljfdljkgsakjlgfljwrtrwufbuegfuwefbucbsufguwefgsifglsu

fsiugflgusdufsifslugfisfuieutewutfgvlbufslflsadfyguhdjsdfkgubhjccsvkdsfdgfuvbdsdyweyrgjbdcssw4ithreafrkt4ihlgdkvsfwiurteihlgkdvljgs

cuiwiyegherekjvsacfywfqutwegrihtlkbndvjsvcfkeuwglrihkbdvjsckfdwftewygirhklbdvsddkgfewygierhjknbvjcdfeighlfkvbdsvdkgufigfbvdbsd

kgfdgfvxdsjkdfrmnbvhghujbgfrdftruhjbnvcdrtyuiolkjhgfcIFYOUCANJUSTHOLDON.liyutytdrseawretsrydutyfiogihp.ltukyjdhntsrthxjckvbini’p.i,

kumnhtbgrtsxrcvbuh;ioljkhngvfazfsxcvh;bohiyujtwyrgazhxfgiobpi;.l,jnhkjythdfvylb;oi,kuyjunhywxcgolkjhgfwrazsxdrcytyvbuoli,kmjnhbg

tazxcvibolukyjhtrsdcfgihoilkmjnhbgtsexdcfvgbnkljhghfxfghhjlkhkjhtg;khsduthwqe,gbvhxowpkyurue4qedrtetwrdfghgfjhghjghjffjhfhfjfhjtttyj

fohw;ofW;IDVWQPTNB4P;T;IOREWAEOVYBTIQWT;WKG;LSGL;JDHFALSUDKFHUkukugkuglcjcfjJGUIHDKSJKKFHKJkgkefkuarevvibgkjdgkjgkjvbk

efbhKFHKFSDHFJKSDFBJKSVBKSKJkjgkgkgkjsdjgkgkgfufqkuewkkvtlbgvzbjcfgdjfgsdkhjghdghkfhdKGFGKFjgfkgfkjFfFfyFJYFFyjyjfyjreryiuwekh

bkhgfbdgjbsd,vjdkvbkdjvb,jbv,kvbkdj,kgdfskguydITMAYSEEMMEANINGLESSgb,bfdugfv,bfvku,b,dvbudvbdkvbkubukddbvk,udgfskufhsdkufhudgk

ufhfkushfkusddnksuuhfkahufhwkfgufkwufysldflwefuslfhlsufgdfjsfkjgfjksglfsdlfljgljfdljkgsakjlgfljwrtrwufbuegfuwefbucbsufguwefgsifglsu

fsiugflgusdufsifslugfisfuieutewutfgvlbufslflsadfyguhdjsdfkgubhjccsvkdsfdgfuvbdsdyweyrgjbdcssw4ithreafrkt4ihlgdkvsfwiurteihlgkdvljgs

cuiwiyegherekjvsacfywfqutwegrihtlkbndvjsvcfkeuwglrihkbdvjsckfdwftewygirhklbdvsddkgfewygierhjknbvjcdfeighlfkvbdsvdkgufigfbvdbsd

kgfdgfvxdsjkdfrmnbvhghujbgfrdftruhjbnvcdrtyuidfhgfhBUTTHISWILLSOONPASSiuhgfdscbnm,.liyutytdrseawretsrydutyfiogihp.ltukyjdhntsrthxjckvbini’p.i,

kumnhtbgrtsxrcvbuh;ioljkhngvfazfsxcvh;bohiyujtwyrgazhxfgiobpi;.l,jnhkjythdfvylb;oi,kuyjunhywxcgolkjhgfwrazsxdrcytyvbuoli,kmjnhbg

tazxcvibolukyjhtrsdcfgihoilkmjnhbgtsexdcfvgbnkljhghfxfghhjlkhkjhtg;khsduthwqe,gbvhxowpkyurue4qedrtetwrdfghgfjhghjghjffjhfhfjfhjtttyj

fohw;ofW;IDVWQPTNB4P;T;IOREWAEOVYBTIQWT;WKG;LSGL;JDHFALSUDKFHUkukugkuglcjcfjJGUIHDKSJKKFHKJkgkefkuarevvibgkjdgkjgkjvbk

efbhKFHKFSDHFJKSDFBJKSVBKSKJkjgkgkgkjsdjgkgkgfufqkuewkkvtlbgvzbjcfgdjfgsdkhjghdghkfhdKGFGKFjgfkgfkjFfFfyFJYFFyjyjfyjreryiuwekh

bkhgfbdgjbsd,vjdkvbkdjvb,jbv,kvbkdj,kgdfsdjyyeyytjryryryryryrjtryjkds,vbdfk,gb,bfdugfv,bfvku,b,dvbudvbdkvbkubukddbvk,udgfskufh

ufhfkushfkusddnksuuhfkahufhwkfgufkwufysldflwefuslfhlIFYOULOOKCLOSELYYOU’LLFINDWHATYOU’RELOOKINGFORfjksglfsdlfljgljfdljkgsakjlgflj

fsiugflgusdufsifslugfisfuieutewutfgvlbufslflsadfyguhdjsdfkgubvkdsfdgfuvbdsdyweyrgjbdcssw4ithreafrkt4ihlgdkvsfwityetetsrdhghkl;;;

cuiwiyeghtkrytikutuiltktiktuiykikykiyiyiyiyiyiyuyiyiiyilkbndvjsvcfkeuwglrihkbdvjsckfdwftewygirurteihlgkdvljgsDTYYThslagergioguggd

kgfdgfvxdsjkdfrmnbvhghujbgfrdftruIhjbnvcdrtyuiolkjhgfcvbnmj,kiuhgfdscbnm,.liyutytdrseawretsrydutyfiogihp.ltukhklbdvsddkgfewygierhjknbvjcdfeighlfk

kumnhtbgrtsxrcvbuh;ioljkhngvfazfsxchkhhhhhhhhhgazhxfgiobpi;.l,jnhkjythdfvylb;oi,kuyjunhywxcgolkjhgfwrazsxdrcytyvbuoli,kmjnhbg

tazxcvibolukyjhtrsdcfgihoilkmjnhbgtsexdcfvgbnkljhghfxfghhjlkhkjhtg;khsduthwqe,gbvhxowpkyurue4qedrtetwrdfghgfjhghjghjffjhfhfjfhjtttyj

~~La Stranezza

Advertisements

One thought on “If you look closely you’ll find what you’re looking for

Say Anything

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s